Kodeks Postępowania

Zrozumienie, jak stosować nasze zasady etyczne w codziennych sytuacjach biznesowych, jest kluczowe dla utrzymania naszej kultury korporacyjnej i zasad integralności.

Scenariusz 1: Konflikt interesów

Często zdarza się, że pracownicy napotykają sytuacje, gdzie ich interesy osobiste mogą kolidować z interesami serwisu. Przykładem może być sytuacja, gdy członek rodziny aplikuje na stanowisko.

Co robić: W takich przypadkach zaleca się natychmiastowe powiadomienie przełożonego lub działu HR o potencjalnym konflikcie interesów. Przezroczystość w tej kwestii zapewnia uczciwość procesu rekrutacyjnego i chroni reputację serwisu.

Scenariusz 2: Ochrona informacji

Ochrona poufnych informacji platformy jest nie tylko kwestią prawną, ale także etyczną. Ujawnienie takich informacji, nawet nieumyślne, może zaszkodzić serwisowi Awesometn.

Co robić: Zawsze upewnij się, że dokumenty zawierające poufne informacje są odpowiednio zabezpieczone. Nie dyskutuj o tych informacjach w miejscach publicznych ani z osobami, które nie mają do nich dostępu.

Scenariusz 3: Odpowiedzialność społeczna

Firmy mają nie tylko odpowiedzialność wobec swoich akcjonariuszy, ale także wobec społeczności, w których działają. Działania platformy powinny przynosić korzyści nie tylko ekonomiczne, ale także społeczne.

Co robić: Pracownicy powinni aktywnie uczestniczyć w inicjatywach społecznych organizowanych przez serwis i zachęcać do działań, które wspierają lokalną społeczność i środowisko.